Producent statuetek, pucharów i gadżetów reklamowych

info EU

 

,,Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

 

Wrocław, dnia 26.08.2015 r.

GLASSO Paweł Szczerba

ul. Świdnicka 5 lok. 5,

50-064 Wrocław

NIP 911-170-84-74

REGON 020923887

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADNIA OFERT nr 2

w ramach projektu pn. Rozwój i rozpoczęcie współpracy GLASSO z partnerami biznesowymi dzięki wdrożeniu innowacyjnej usługi projektowania 3D

 

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: 8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki

Działanie: 8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

 

 

 

I. Opis przedmiotu zamówienia

 

Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest wyłonienie Oferenta (Wykonawcy), który przedstawi najkorzystniejsze (w rozumieniu postanowień niniejszego zapytania ofertowego) warunki dotyczące pozycjonowania ,,e-usługi projektowania statuetek 3D” dostępnej na stronie internetowej www.glasso.de według słów kluczowych: glas pokale, awards, Auszeichnung, foto glas 3d, Glastrophäe, Trophäen, Auszeichnungen, award, Glaspokal, 3d glasgravur, Pokale, glasbilder 3d, 3D Kristall, Laserbeschriftung 3D, 3D Glas, 3d glaswürfel, 3d glaswürfel, 3d glasblock lub według innych słów na podstawie przeprowadzonej optymalizacji treści przez Wykonawcę.

 

II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

 

Do zadań Wykonawcy w ramach realizacji Zamówienia należe

będzie:

 

 1. Stworzenie w konsultacji z Zamawiającym, do dnia 12 września 2015 r., listę 20 fraz/haseł, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki projektowanie statuetek 3D wg których pozycjonowana będzie strona glasso.de. Z niniejszej listy Wykonawca z Zamawiającym wybierze 15 najbardziej optymalnych haseł do pozycjonowania.

 2. Pozycjonować stronę www.glasso.de tak, by po wpisaniu do wyszukiwarki internetowej „Google” wybranych fraz/haseł strona pojawiała się na pozycjach 1-10.

 3. Utrzymać wymieniony w pkt. b) stan pozycjonowania co najmniej przez 90 dni w okresie od 1 października 2015 r. do 20 grudnia 2015 r.

 4. Stworzenie kampanii reklamowej Google Adwords, skierowanej na wyszukiwarkę www.google.de i klientów niemieckojęzycznych, w szczególności uwzględniając najważniejszy rynek Niemiecki.

 5. Przygotowanie strony (jej optymalizacja) pod pozycjonowanie SEO w szczególności dokonanie analizy programistycznej kodu źródłowego strony

 6. Przygotowanie 40-50 stron tekstów niemieckojęzycznych zawierających najważniejsze słowa kluczowe oraz ich odmian (Formy podstawowe słów z odpowiednimi dla nich formami pochodnymi i bliskoznacznymi), i ich implementacja na stronę www.glasso.de

 7. Przygotowanie 10 stron docelowych (landing pages) w celu zmniejszenia współczynnika odrzuceń wizyt na stronę.III.OPIS WARUNKÓW STAWIANYCH OFERENTOM

a) Prowadzą działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotem Zamówienia.

b) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania Zamówienia, tj. spełniają następujący warunek:

przystępując do złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe oświadczają, że posiadają doświadczenie w pozycjonowaniu, tj. zrealizowali minimum 5 (pięć) zamówień pozycjonowania o wartości nie mniejszej jak 3 000 zł netto w okresie ostatnich 2 (dwóch) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie

c) Złożą ofertę zgodnie z treścią wzoru stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego

 

IV.KRYTERIA OCENY OFERT:

Przy wyborze oferty Zmawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

Cena – waga 100%

 

V. SPOSÓB OBLICZANIA CENY:

Oferenci są proszeni o przedstawienie łącznie końcowej ceny brutto za wszystkie wymienione w ogłoszeniu elementy zlecenia.

VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Wykonawca wszystkie zadania rzeczowe powinien wykonać do 23.12.2015 r.

VII. MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA TO:

GLASSO Paweł Szczerba

ul. Świdnicka 5 lok. 5,

50-064 Wrocław

 

VIII. MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Oferty prosimy składać osobiście lub pocztą na następujący adres:

 

GLASSO Paweł Szczerba

ul. Świdnicka 5 lok. 5, 50-064 Wrocław

 

lub drogą elektroniczną na adres: p.szczerba@grupaglasso.pl

 

w terminie określonym w niniejszym zaproszeniu tj. od dn. 27.09.2015 r. do dn. 02.09.2015 r.

IX. Oferty będą rozpatrywane po 03.09.2015 r.I. Wybór wykonawcy nastąpi nie później niż do dnia 07.09.2015 r. w oparciu o oferty złożone w formie pisemnej w terminie określonym w niniejszym zaproszeniu.

II. Decyzja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie umieszczona na stronie internetowej www.glasso.de oraz na tablicy ogłoszeń znajdującej sie w siedzibie firmy, gdzie będzie dostępna przez 14 dni od momentu jej ogłoszenia.

III. W przypadku, gdy w wyżej określonym terminie nie wpłynie żadna oferta, Zamawiający unieważnia to postępowanie i przeprowadzi ponowne.

IV. Zamawiający zastrzega sobie prawdo do dodatkowych negocjacji cen z Oferentem, który złoży najkorzystniejszą ofertę.

V. Wynik konkursu opublikowany zostanie także na stronie glasso.de oraz glasso.plZ poważaniem

PAWEŁ SZCZERBAWYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Wszystkie załączniki do niniejszego Zapytania stanowią jego integralną część.


Załącznik nr 1 – wzór oferty

 

………………………………………..

miejscowość, data

……………………………………………………

pieczęć firmowa

 

 

OFERTA WYKONAWCY

w postępowaniu nr 2 dla projektu pn. Rozwój i rozpoczęcie współpracy GLASSO z partnerami biznesowymi dzięki wdrożeniu innowacyjnej usługi projektowania 3D

na pozycjonowanie domeny www.glasso.pl

 

Niżej podpisany działając w imieniu i na rzecz (nazwa Wykonawcy i adres):

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

NIP: …………………………………, REGON: …………………………..

 

 1. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 26 sierpnia 2015 r. (zwane dalej Zapytaniem) dotyczące zakupu usługi dotyczącej pozycjonowania domeny www.glasso.pl, w ramach projektu pn. Rozwój i rozpoczęcie współpracy GLASSO z partnerami biznesowymi dzięki wdrożeniu innowacyjnej usługi projektowania 3D. ze środków Unii Europejskiej, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia - zgodnie z warunkami określonymi przez Zamawiającego w Zapytaniu, za cenę:

 

 

Cena BRUTTO całego zlecenia: ….. zł (słownie: …………), w tym:

NETTO: ….. zł (słownie: …………………………)

 

 1. Składając niniejszą ofertę, oświadczamy, że:

 • zapoznaliśmy się z Zapytaniem ofertowym nr 2 z dnia 26 sierpnia 2015 r., w tym przedmiotem zamówienia oraz założeniami jego realizacji. Do niniejszego Zapytania i warunków realizacji zamówienia nie wnosimy żadnych zastrzeżeń i uznajemy się za związanych określonymi w Zapytaniu postanowieniami,

 • prowadzimy działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotem Zapytania,

 • oświadczamy, że posiadamy doświadczenie w pozycjonowaniu, tj. zrealizowaliśmy minimum 5 (pięć) zamówień pozycjonowania o wartości nie mniejszej jak 3 000 zł netto w okresie ostatnich 2 (dwóch) lat

 • w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia,

 • jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert w odpowiedzi na Zapytanie,

 • w przypadkuwyboru naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy (uzgodnionej z Zamawiającym) w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

 

 

…………………………………………………………….………………………………..

miejsce, data i podpis/y osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania 

 

 

 

 

 

************************************************************************************************

 

 

 

Wrocław, dnia 26-08-2015 r.

 

 

 

SPROSTOWANIE INFORMACJI DO OFERTY

NA POZYCJONOWANIE SYSTEMU B2B z dnia 26.08.2015r.

 

w ramach projektu pn. ,,Rozwój i rozpoczęcie współpracy GLASSO z partnerami biznesowymi dzięki wdrożeniu innowacyjnej usługi projektowania 3D ".

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: 8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki

Działanie: 8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

 

 

 

Sprostowanie dotyczy omyłkowej pisarskiej daty wskazanej pierwotnie w zapytaniu ofertowym.

Oferty należy składać w terminie od dn. 27.08.2015 r. do dn. 02.09.2015 r.

 

 

Z poważaniem

Paweł Szczerba

 

 

 

************************************************************************************************


 

 

Wrocław, dnia 06-09-2015 r.

 

 

 

ZESTAWIENIE OFERT NA POZYCJONOWANIE SYSTEMU B2B

 

w ramach projektu pn. ,,Rozwój i rozpoczęcie współpracy GLASSO z partnerami biznesowymi dzięki wdrożeniu innowacyjnej usługi projektowania 3D ".

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: 8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki

Działanie: 8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

 

 

 

 1. I.                    Przedmiot zamówienia

 

Pozycjonowanie usługi ,,e-usługi projektowania statuetek 3D” dostępnej na stronie internetowej www.glasso.de według słów kluczowych: glas pokale, awards, Auszeichnung, foto glas 3d, Glastrophäe, Trophäen, Auszeichnungen, award, Glaspokal, 3d glasgravur, Pokale, glasbilder 3d, 3D Kristall, Laserbeschriftung 3D, 3D Glas, 3d glaswürfel, 3d glaswürfel, 3d glasblock lub według innych słów na podstawie przeprowadzonej optymalizacji treści przez Wykonawcę.

 

 1. II.                  Rodzaj konkursu

 

Na podstawie ofert składanych przez oferentów w oparciu o szczegółową specyfikację zamówienia zgodną z treścią zapytania ofertowego.

 

 

 1. III.                Rodzaje kryterium oceny ofert:

 

Wyłącznie cena zamówienia

 

 1. IV.               Sposób oceny ceny:

 

Wybór ofert na podstawie najniższej wartości zamówienia złożonego przez oferenta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. V.                 Porównanie otrzymanych ofert

 

Z wysłanych bezpośrednio zapytań ofertowych do 8 podmiotów otrzymaliśmy wyłącznie jedną ofertę od firmy:  Intersky Communications Sp. z o.o. z Gdańska.

 

Ofertę złożono na kwotę 22 755,00 zł (brutto), netto 18 500,00 zł.

 

 

W OPARCIU O POSTANOWIENIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO UZNANO OFERTĘ FIRMY: Intersky Communications Sp. z o.o. za wiążącą i rozpoczęto proces zawarcia umowy.

 

 

Zamawiający z w/w oferentem zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji handlowych.

 

 

 

 

Podpis Beneficjenta/Zamawiającego

Paweł Szczerba

 


Nasz strona używa mechanizmu cookies. Dalsze korzystanie oznacza akceptację tego faktu. Zobacz jak korzystamy z cookies.
x